Over ons

 Huishoudelijk Reglement (wijziging 27 maart 2007 , maart 2015, april 2016)

Algemene verplichtingen van de leden

1. Het is niet toegestaan zich in het tijdvak tussen een halfuur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang op het complex te bevinden, behoudens toestemming van het bestuur.

2. Tuinafval of vuil mag niet worden achtergelaten op parkeerplaats of oprijlaan.

3. Het is verboden om op het complex vuil te verbranden.

4. Buiten de door de verhuurder gerealiseerde waterputsteigers mogen geen andere worden gecreëerd.

5. Vergaderingen behoudens die over verenigingsbelangen mogen niet op het complex worden gehouden.

6. Kruiwagens en karren zijn zonder toestemming door alle leden te gebruiken, doch dienen na gebruik terstond schoon te worden teruggebracht naar hun plaats.

7. Toiletten en wasgelegenheden dienen na gebruik in nette staat te worden achtergelaten.

8. De eventuele snij- en schraapmachine dienen te allen tijde schoon gehouden te worden; instructies dienen te worden opgevolgd. De machines kunnen met behulp van een muntapparaat in werking worden gesteld.

9. De huur dient schriftelijk, uiterlijk op 1 november opgezegd te worden.

10. De tuin dient na opzegging van het lidmaatschap vrij van afval, puin en dergelijke te worden opgeleverd. Bij in gebreke blijven zal de vereniging ter bestrijding van de kosten een bedrag van maximaal €250 in rekening brengen. Opstallen kunnen in overleg met het bestuur blijven staan.

11. Het publicatiebord op het terrein is uitsluitend bestemd voor bestuursmededelingen. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

12. Folders met een politieke of religieuze strekking mogen niet op het complex worden verspreid of aangeplakt.

13. Men dient steeds de poort van het complex achter zich te sluiten, ook de deur van het dagverblijf dient bij vertrek te worden gesloten.

14. Er mag op de percelen geen vee of andere dieren worden gehouden. Honden dienen aangelijnd te zijn.

15. Voor het hele tuincomplex geldt: het is een stiltegebied, dat is te allen tijde het uitgangspunt van ons allemaal. Radio’s mogen nooit storend zijn voor andere tuinders. Verjaardagen en andere bijeenkomsten mogen niet op de tuin plaatsvinden, maar voor/in het clubgebouw en na afspraken met het bestuur. Op de tuin moet je rekening houden met elkaar: “uw vrijheid houdt op waar u die van een ander gaat beperken”.


Complexregels

1. Er mogen geen onveilige situaties op het perceel worden gecreëerd of ontstaan. Asbesthoudend materiaal is verboden.

2. De eerste meter grond gemeten vanaf de oeverbeschoeiing is vrij van pacht, er mag niets worden aangeplant. De huurder is onderhoudsplichtig.

3. Op de eerste drie meter gemeten vanaf de oeverbeschoeiing mag geen nieuwe aanplant geschieden van fruitbomen en/of bessenstruiken.

4. Glasafval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers.

5. Alle verenigingsgereedschappen kunnen in overleg zonder kosten gebruikt worden door de leden en dienen in goede staat te worden gehouden. Voor het gebruik van de motormaaier, de frees en de elektrische heggenschaar wordt wel een vergoeding gevraagd.

6. Een gezond evenwicht in de tuin is een belangrijk uitgangspunt van tuinieren op het complex. De vereniging zal daarom het gebruik van gifstoffen ontmoedigen en het gebruik van milieuvriendelijke stoffen bevorderen.

7. Watersteigers mogen door alle tuinders worden gebruikt, maar men dient erop toe te zien geen schade aan die tuinen aan te richten die men betreedt.

8. Mollen of ongedierte, dat men niet zelf kan bestrijden, dienen aan het bestuur te worden gemeld.

9. Gewassen, geteeld op het complex, mogen niet op commerciële basis worden verkocht.

10. Het betreden van andere tuinen is alleen toegestaan met toestemming van de gebruiker of in diens aanwezigheid.

11. Bestuursleden hebben ongevraagd toestemming tot de tuinen.

12. Sleutels worden in bruikleen gegeven tegen een tevoren te betalen sleutelgeld. Bij beëindiging van de huurovereenkomst volgt bij inlevering restitutie.

13. Kinderen tot en met twaalf jaar hebben zonder begeleiding van een volwassene geen toegang tot het complex.

14. In verband met geluidsoverlast mag besproeiing van de tuinen met behulp van motorvermogen uitsluitend plaatsvinden van 08.00 uur tot 10.00 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur.

15. Bij diefstal op het complex volgt direct royement. Men mag dan het complex niet meer betreden zonder toestemming van de voorzitter of diens vervanger en uitsluitend in het bijzijn van een bestuurslid.

16. Voor het in stand houden van de boomgaarden zijn regels gesteld. Elke bezitter van vruchtbomen of –struiken dienen deze door een door het bestuur aan te wijzen persoon volgens algemeen geldende regels te laten spuiten, de kosten worden in rekening gebracht. Op het complex zullen zoveel mogelijk milieuvriendelijke stoffen worden gebruikt. Bij bespuiting dient schade aan gewassen, ook van aanpalende tuinen te worden voorkomen.  (pag 3)

17. Elke bezitter kan zijn bomen en struiken ook laten snoeien.

18. Het complex is aangesloten op 220 en 380 volt.

19. De kraan op het complex mag door alle tuinders gebruikt worden voor drinkwater of vergelijkbare doeleinden. Ze mogen niet worden gebruikt voor sproeiwerkzaamheden.

20. Imkers dienen lid te zijn van de vereniging. Zij zijn verplicht bij het uitzwermen van een bijenvolk dit te vangen of te bestrijden, zodat geen overlast ontstaat voor de tuinders. Hierbij zijn zij gerechtigd alle tuinen te betreden die zij nodig achten, zonder daarbij schade toe te brengen aan gewassen of grond.

21. Voor alle tuinders geldt een verbod op glyfosaat bevattende bestrijdingsmiddelen.

Pachtpenningen

1. In de maand november worden de jaarlijkse contributie, pachtpenningen en spuitgelden geïnd. Publicatie over het precieze tijdstip geschiedt vroegtijdig.

2. De verschuldigde bedragen kan men voldoen giraal of een ander wettig betaalmiddel.

3. Bij contante betaling wordt een betalingsbewijs afgegeven.

4. Gespreide betaling van de huur is mogelijk, betaling geschied in overleg met de penningmeester.

5. Indien de pacht niet op 15 januari is voldaan zal een bedrag van € 10,- extra in rekening worden gebracht, tenzij het lid niet in staat is geweest de huur tijdig te voldoen, dit ter beoordeling van het bestuur, en het bestuur daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.

6. Nieuwe leden betalen een door de vereniging te bepalen inschrijfgeld.

7. Nieuwe leden ontvangen:
a. Bestuursreglement
b. Huishoudelijk reglement
c. Rayon informatie

Verplichte werkzaamheden

1. Elk lid is verplicht jaarlijks een aantal uren werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het complex. Deze werkzaamheden worden in de regel op zaterdagmorgen uitgevoerd onder begeleiding van een of meerdere bestuursleden. De werktijd is van 9.00 uur tot 12.00 uur met een onderbreking van 15 minuten. Bij het niet nakomen van de verplichting heeft het bestuur het voorbehoud tot het nemen van maatregelen.

2. De werkzaamheden worden door het bestuur bepaald.

3. Elk lid dient na gedane werkzaamheden in de kantine de presentielijst af te tekenen onder toezicht van een bestuurslid. Bij verhindering dient het lid zich 24 uur van tevoren af te melden bij het rayonhoofd.

4. Leden die in overleg met het bestuur bijzondere diensten verrichten kunnen worden vrijgesteld van de verplichte werkzaamheden.

5. De vereniging en/of bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke schade ontstaan tijdens de verplichte werkzaamheden.

Rayon’s

1. Het complex is opgedeeld in vijf rayons en de Heemtuin. Elk rayon heeft een rayonhoofd die ook deel uitmaakt van het bestuur. Het rayonhoofd heeft twee taken: een toezichthoudende taak en het coördineren van rayonwerkzaamheden.

2. Elk lid kan door het rayonhoofd worden gevraagd om bepaalde werkzaamheden uit te voeren in zijn/haar rayon.

3. De werkzaamheden worden door het rayonhoofd bepaald en bestaan uit o.a:
• Het maaien van de slootkanten.
• Het knippen van hagen en het onderhouden van tuinen van tuinders die door bijzondere omstandigheden daar niet aan toe komen.
• Het opknappen en schoonhouden van de gemeenschappelijke greppels.
• Het schoonhouden van de paden.

Percelen

1. Aanvragen of ruilen van tuinen dient schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden.

2. Het is ten strengste verboden, anders dan in overleg met het bestuur het gehuurde te delen of onder te verhuren aan derden.

3. Met kennisgeving aan het bestuur is het toegestaan dat gevestigde tuinders samen tuinieren.

4. De percelen mogen alleen gebruikt worden voor recreatief tuinieren. Van iedere tuin moet een gedeelte -minimaal de helft van de gehuurde tuinoppervlakte - bebouwd worden met groente en/of fruit en/of aardappels en/of bloemen.

5. De percelen dienen onkruidvrij te worden onderhouden.

6. Het lid is verplicht het bestuur ervan op de hoogte te brengen als hij bij ziekte of andere redenen niet in staat is de tuin te onderhouden.

7. Op elk perceel dient duidelijk een nummerplaat met tuinnummer gemonteerd te zijn op een paaltje in het midden van de padzijde of op de kas op een hoogte van 70cm.

8. Buiten de percelen mogen geen materialen opgeslagen worden of speciale voorzieningen aangebracht worden. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.

9. Onderhoud van, aan de percelen grenzende, walkanten tot en met de halve breedte van de sloot valt ten laste van de betreffende tuinders.

10. Anders dan in overeenkomst tussen beide tuinders dient men tussen de percelen een looppad van ongeveer 60 cm breed vrij te houden.

11. Bestaande looppaden naar waterputsteigers mogen niet worden opgeheven.

12. De heggen dienen minimaal tweemaal per jaar na berichtgeving op het publicatiebord, te worden gesnoeid op een hoogte van minimaal 100 en maximaal 120 cm en een breedte van 40 cm, gericht evenwijdig aan het looppad. Het knipsel mag niet op de paden worden achtergelaten.

13. Pootaardappelen dienen als gevolg van wettelijke bepalingen jaarlijks op een derde gedeelte van de tuin te worden gepoot, volgens een schema aangebracht aan de rand van het dagverblijf. De pootaardappelen dienen N.A.K. goedgekeurd te zijn. Van de pootaardappelen die anders dan van de vereniging worden betrokken dient men voor 1 mei van dat jaar aankoopnota en certificaat als bewijs van goedkeuring te overleggen.

14. Het is verboden op het perceel meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid hennep (cannabis sativa) of andere stoffen die kunnen dienen voor het vervaardigen van geestverruimende of verdovende middelen te kweken of onder zich te hebben, ook al is het voor eigen gebruik.

15. Indien er nieuwe fruitbomen of bessenstruiken aangeplant worden dient men er rekening mee te houden dat deze in een later stadium geen overlast veroorzaken bij de aangrenzende percelen.

Opstallen

1. Algemeen

Van alle bouwsels die hoger worden dan 120 cm en die niet onder “tijdelijke voorzieningen” vallen, moet een bouwplan met tekening bij het bestuur worden ingediend. Binnen 1 maand moet het bestuur daarop schriftelijk antwoord geven. Plaatsing van kassen en schuttingen gebeurt volgens door het bestuur vastgestelde regels. Welke zijn gebaseerd op bepaalde zichtlijnen, dit zijn lijnen waarop geen kassen mogen staan. Bij graafwerkzaamheden of het slaan van palen dieper dan 50 cm dient men rekening te houden met het drainagesysteem. Tekeningen van het drainagesysteem zijn ter inzage bij het bestuur.

2. Kassen

Deze mogen alleen in overleg en na het indienen van een bouwplan bij het bestuur worden geplaatst. Zij mogen alleen in origineel kassenglas worden uitgevoerd. Kassen met een aluminium frame zijn toegestaan. De totale grondoppervlakte mag niet meer zijn dan 20 m² met een maximale nokhoogte van 2.50 meter. Plaatsing dient evenwijdig aan de looppaden te geschieden. Kassen en regentonnen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren en geschilderd te zijn in groen, met uitzondering van aluminium kassen. Per perceel mag slechts een kas worden neergezet. Op een perceel van 100 m² mag geen kas worden geplaatst. Op een perceel van 200 m² is de maximale afmeting van de kas 3.00m x 5,90m. Op een perceel van 300 m² is de maximale afmeting van de kas 3,40m x 5,90m.

3. Platte bakken

Uitvoering in één ruiters-ramen. Zij mogen worden uitgevoerd zowel enkel als dubbel met een maximale lengte van 10 ramen. De maximale hoogte van de hoogste kant is 120 cm en de maximale hoogte van de laagste kant 80 cm. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de ligging. De ombouw mag van glas of plexiglas zijn maar geen gevaar opleveren voor de omgeving. Broeiramen dienen windvast te liggen en te worden opgeslagen.

4. Kisten

Deze dienen evenwijdig aan het pad of de heg geplaatst te worden. Kisten mogen niet
boven de heg uitsteken en hebben een maatvoering van een maximale lengte van 260
cm, een breedte van maximaal 60 cm en een maximale hoogte van 120 cm, gemeten vanaf het maaiveld.

Met het oog op voorkomen van diefstal dienen de kisten afgesloten te zijn. Kisten dienen in goede staat van onderhoud te verkeren en te zijn geschilderd in groen.

5. Compostbakken

De bakken dienen te worden geplaatst aan de achterzijde van het perceel. De maatvoering is hoogte 100 cm, lengte 100 cm en breedte 100 cm. De bakken dienen in goede staat van onderhoud te verkeren en houten bakken dienen groen geschilderd te zijn.

6. Tijdelijke voorzieningen

Hieronder worden verstaan: voorzieningen voor een bepaalde teelt. Bijvoorbeeld: bonenstokken, schuin geplaatste éénruiters, plastic tunnels, boogvoorzieningen voor tuinnetten e.d. Deze dienen direct na de betreffende teelt te worden verwijderd.

7. Terrassen en windkeringen

De aanleg van terrassen kan alleen geschieden in overleg met het bestuurslid belast met de tuincontrole. Voor de bestrating mogen alleen klinkers of tegels gebruikt worden. Windkeringen bij de terrassen moeten schriftelijk worden aangevraagd. De aanvraag moet voorzien zijn van een tekening. Windkeringen mogen een maximale hoogte hebben van 180 cm waarbij boven de 120 cm vrij doorzicht moet zijn. De windkeringen mogen max. 350 cm lang en max. 250 cm breed zijn. Zij moeten tot 120 cm hoogte van natuurlijke materialen gemaakt worden. Delen van hout worden groen geschilderd. In principe moeten zij aansluitend aan een kas worden geplaatst. Indien geen kas aanwezig is wordt de plaats van de windkering, in overleg met de tuinder, door het bestuur bepaald.

Winkel

1. Voor de in- en verkoop van de winkelartikelen draagt de inkoper zorg. Deze heeft het beheer over alle goederen. Hij kan zich laten bijstaan door een of meerdere verkopers. De inkoop is aangesloten bij de commissie centrale inkoop van de Federatie van Amateur Tuinders verenigingen Alkmaar e.o. Dit is gedaan om door gezamenlijke inkoop de verkoopprijzen lager te krijgen.

2. Alle goederen in de winkel zijn het eigendom van de vereniging en de te maken winst zal worden aangewend ter bestrijding van verenigingsonkosten.

3. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de verkoop stelt de wijze van registratie vast. Grote investeringen zal de inkoper met het bestuur in vergadering bespreken. De openingstijden van de winkel worden via de publicatieborden bekend gemaakt.

4. In het najaar zullen door de inkoper diverse bestellijsten aan de tuinders worden uitgereikt. Afhaaldata van de bestellingen worden vroegtijdig via het publicatiebord bekendgemaakt. Alle gekochte en bestelde artikelen dienen contant te worden afgerekend. In de winkel dient duidelijk zichtbaar een prijslijst te hangen.

Kantine

1. Het bestuurslid verantwoordelijk voor de kantine is verantwoordelijk voor beheer en bezetting van de kantine. De kantinebeheerder verzorgt alle verenigingsvergaderingen.

2. Verhuur aan derden kan uitsluitend gebeuren in overleg met het bestuur en de beheerder.

 

Cookie verklaring

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) bij het openen van een internetpagina.
De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Zolang een gebruiker geen persoonsgegevens invult op de bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten.

Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd.
De cookies die deze website gebruikt zijn op te delen in twee soorten: technische en tracing cookies

De technische cookies zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daarbij (indien van toepassing) aan het bijhouden van de inlog-status en de sessie-id's. Daarnaast kleine sessie settings zoals 'site-taal' welke op dit moment NL is.
Deze cookies zullen 'verdwijnen' bij het sluiten van uw browser.

Tevens maakt ATV De Kromme Sloot op enkele paginas ook gebruik van externe cookies, die ingezet worden om het voor de bezoeker mogelijk te maken om artikelen te delen en voor ons om inzicht te krijgen in het website gedrag en daar onze website op te kunnen optimaliseren.
Overzicht van externe cookies:

facebook
twitter
Google Plus

Hiermee kun je informatie van RCO De Hoofdzaak eenvoudig delen op facebook, twitter, Google Plus en bijvoorbeeld via email.

Rechtsonder in uw browser ziet u, nadat u cookies heeft geaccepteerd een groen icoon. Hiermee kunt u later uw keuze wijzigen.


Zolang u geen toestemming geeft zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet goed functioneren.

Bestuursreglement

 1. De amateurtuindersverenigingde Kromme Sloot gevestigd aan de Olympiaweg 36  te Alkmaar, is aangesloten bij de Federatie Amateurtuindersverenigingen Alkmaar e.o. ( FATV).

Het complex wordt door de Federatie gehuurd van de gemeente Alkmaar

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit negen personen, die gekozen worden door de leden op de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester, inkoper, kantinevertegenwoordiger, heemtuinbeheerder en rayonvertegenwoordigers.

Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn éénmaal herkiesbaar.
Elke lid van de vereniging kan zich op de jaarlijkse algemene ledenvergadering beschikbaar stellen als kandidaat-bestuurslid.

 1. Eén bestuurslid  is tevens lid van het federatiebestuur en dient de vergaderingen van dit bestuur bij te wonen. Van het besprokenen in deze vergaderingen houdt hij het verenigingsbestuur op de hoogte
 2. Het bestuur komt met regelmaat bijeen. Van deze vergaderingen wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat in het verenigingsarchief wordt bewaard.
 3. Op de algemene ledenvergadering zal het bestuur alle van belang zijnde zaken melden aan de leden. Het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de penningmeester moeten tijdig voor die vergadering aan elk lid worden verstrekt
 4. Het bestuur heeft tot taak er op toe te zien dat:
  1. het complex in goede staat van onderhoud verkeert (tuincontrolecommissie)
  2. de huur tijdig ontvangen en afgedragen wordt
  3. elk lid zijn gehuurd perceel gebruikt voor het doel waarvoor dit is gehuurd: het kweken van groente, aardappelen, fruit, bloemen of dagrecreatie
  4. de belangen van de leden worden behartigd
 5. Het bestuur kan ter ondersteuning van haar taak regels opstellen en mondeling en/of schriftelijk waarschuwingen of royementen doen uitgaan naar leden.

Bestuursleden hebben een toezichthoudende taak, daarnaast begeleiden en controleren zij de spuitwerkzaamheden . Zij dragen zorg voor de organisatie van de jaarlijkse open dag.
Toewijzing van tuinen geschiedt door het bestuur, na voordracht van het lid, belast met de tuinverhuur.

 1. Het verenigingsbestuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan eigendommen van leden; schade toegebracht aan verenigingseigendom dient onverwijld te worden gemeld aan het bestuur
 2. De gebouwen op het complex zijn verzekerd tegen brand
 3. Een aspirant-lidmaatschap wordt na één jaar automatisch omgezet naar een definitief lidmaatschap, indien de wijze van tuinieren en onderhoud van het gehuurde naar het oordeel van het bestuur past in de denkwijze, die behoort tot het beleid dat de vereniging uitdraagt. Daarna wordt ook het huurcontract verlengd.

Lid worden

Iedereen is van harte welkom als lid van de Kromme Sloot. We delen deze unieke plek graag met anderen en laten onze leden zoveel mogelijk de ruimte. Wel verwachten wij dat zij ook zorg dragen voor de ontwikkeling van de natuur door de regels van de vereniging te respecteren. In april en september zijn er de jaarlijkse werkochtenden. Dan worden er onderhoudswerkzaamheden verricht aan het complex. We verwachten van de leden dat zij hun bijdrage leveren aan deze dagen.

Kosten

Lidmaatschap: € 25,- per jaar
Huur tuin:      €  40,- per 100 m2
Inschrijfgeld:  €    5,- per 100 m2
Borg:             € 100,00

Inschrijfkosten wachtlijst: € 15,-. Deze worden later verrekend als u een huurcontract bij ons afsluit. 

Donateurs en lidmaatschap Heemtuin 
(onderdeel van ATV de Kromme Sloot): € 15,-- per jaar.

 

Vrije tuinen

Voor informatie over de wachtlijst kunt u bellen met de voorzitter of stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of gebruik het contactformulier.

Contactpersonen

Bestuurssamenstelling
Gerard Hoedjes (voorzitter), tuin 65-67, tel 06-18332789                                           
Arjaan van Opstal  (secretaris) , tuin 101, tel 072-5113686
Vincent Mooij (penningmeester), tuin 106, tel 072-5121255
Wout van Dongen (vice-voorzitter), tuin 4, tel: 06-40228899

Jos Velserboer, kantinebeheer), tuin 89, tel: 072-5615934
Gerard Hoedjes(inkoop winkel), tuin 65, tel: 06-18332789

Kantineverhuur: Jos Velserboer, tel: 06 29381371

Heemtuin: Rolf Otger, tuin 16, tel: 072-5123183

Rayonhoofden
Emma de Maaré, tuin 74, tel. 072-5111534 (Rayon Noord-Oost)
Kora Heynen, tuin 32, tel. 072-5620797 ( Rayon Oost)
Ineke Molenaar, tuin 84, tel. 072-5120298 (Rayon Noord-West)
Hans de Smalen, tuin 134, tel. 072-5120948 (Rayon West)

Winkelbeheer: Han Eijman, tuin 137, tel: 072-5114688

Verhuur maaimachine, heggenschaar, frees:                             
Kantine tel: 06-10371694