Bestuursreglement

 1. De amateurtuindersverenigingde Kromme Sloot gevestigd aan de Olympiaweg 36  te Alkmaar, is aangesloten bij de Federatie Amateurtuindersverenigingen Alkmaar e.o. ( FATV).

Het complex wordt door de Federatie gehuurd van de gemeente Alkmaar

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit negen personen, die gekozen worden door de leden op de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester, inkoper, kantinevertegenwoordiger, heemtuinbeheerder en rayonvertegenwoordigers.

Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn éénmaal herkiesbaar.
Elke lid van de vereniging kan zich op de jaarlijkse algemene ledenvergadering beschikbaar stellen als kandidaat-bestuurslid.

 1. Eén bestuurslid  is tevens lid van het federatiebestuur en dient de vergaderingen van dit bestuur bij te wonen. Van het besprokenen in deze vergaderingen houdt hij het verenigingsbestuur op de hoogte
 2. Het bestuur komt met regelmaat bijeen. Van deze vergaderingen wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat in het verenigingsarchief wordt bewaard.
 3. Op de algemene ledenvergadering zal het bestuur alle van belang zijnde zaken melden aan de leden. Het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de penningmeester moeten tijdig voor die vergadering aan elk lid worden verstrekt
 4. Het bestuur heeft tot taak er op toe te zien dat:
  1. het complex in goede staat van onderhoud verkeert (tuincontrolecommissie)
  2. de huur tijdig ontvangen en afgedragen wordt
  3. elk lid zijn gehuurd perceel gebruikt voor het doel waarvoor dit is gehuurd: het kweken van groente, aardappelen, fruit, bloemen of dagrecreatie
  4. de belangen van de leden worden behartigd
 5. Het bestuur kan ter ondersteuning van haar taak regels opstellen en mondeling en/of schriftelijk waarschuwingen of royementen doen uitgaan naar leden.

Bestuursleden hebben een toezichthoudende taak, daarnaast begeleiden en controleren zij de spuitwerkzaamheden . Zij dragen zorg voor de organisatie van de jaarlijkse open dag.
Toewijzing van tuinen geschiedt door het bestuur, na voordracht van het lid, belast met de tuinverhuur.

 1. Het verenigingsbestuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan eigendommen van leden; schade toegebracht aan verenigingseigendom dient onverwijld te worden gemeld aan het bestuur
 2. De gebouwen op het complex zijn verzekerd tegen brand
 3. Een aspirant-lidmaatschap wordt na één jaar automatisch omgezet naar een definitief lidmaatschap, indien de wijze van tuinieren en onderhoud van het gehuurde naar het oordeel van het bestuur past in de denkwijze, die behoort tot het beleid dat de vereniging uitdraagt. Daarna wordt ook het huurcontract verlengd.